[size=31]TƯỞNG NIỆM
GIÁO SƯ, NHÀ VĂN, NHÀ TRUYỀN THÔNG
BÙI BÍCH HÀ (1938-2021)
[/size]